Databescherming in de zorg | internetconsultatie wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

11 maart 2020

Datalekmeldingen beginnen zoiets als het weerbericht te worden: iets waarover je dagelijks bericht krijgt. Het grote verschil met het weer is dat iedere burger last kan hebben van een datalek, aangezien daarmee vertrouwelijke persoonsgegevens in handen van criminelen terecht kunnen komen, die daarmee onder meer identiteitsfraude en andere vormen van cybercrime kunnen plegen. Naïeve verhalen in de zin van “ik heb toch niets te verbergen” moeten daarom met argwaan worden bekeken.

Een topsector op het gebied van vertrouwelijke persoonsgegevens is de zorg, zo is in de datalekken-rapportage 2019 door de Autoriteit Persoonsgegevens te lezen, die schrijft: “Ook staat sinds de invoering van de meldplicht datalekken de sector openbaar bestuur samen met de sector zorg en de financiële sector steevast in de top 3 van sectoren met de meeste meldingen“.

In de zorg wordt al lang gesproken over meer uitwisseling van persoonsgegevens om de kwaliteit van de zorgverlening te verhogen, wat op zich een nobel doel is. Dat betekent echter niet dat cybersecurity en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens uit het oog moeten worden verloren. Daarom is er alle reden om de ontwikkelingen inzake de gegevensuitwisseling met aandacht te volgen.

Op 10 maart jl. is een internetconsultatie gestart, die als onderwerp een wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg heeft. In de aankondiging staat dat wordt beoogd de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners te verbeteren en IT-aanbieders tot certificering te verplichten.

Het is te hopen dat het wetsvoorstel ertoe zal leiden dat het aantal datalekken in de zorg afneemt.

Meer informatie: