Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

14 maart 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de beleidsregels, waarmee zij de hoogte van haar boetes bepaalt, aangepast. Door de aanpassing sluiten de boetebeleidsregels nu aan op nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wanneer legt de AP een boete op?

De AP kan boetes opleggen in geval van (onder andere) overtreding van de AVG, de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. In de beleidsregels worden twee categorieën van overtredingen onderscheiden. De hoogste boete die de AP kan opleggen is 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming als dat bedrag hoger is. Tot het opleggen van een dergelijke boete zal de AP niet zomaar overgaan. Hoe zij de hoogte van de boetes bepaalt is vastgelegd in de nieuwe boetebeleidsregels.

In de boetebeleidsregels zijn de uitgangspunten vastgelegd. De maximale boete die kan worden opgelegd is onderverdeeld in verschillende boetecategorieën. Welke boetecategorie per overtreding geldt, is afhankelijk van de zwaarte en ernst van de geschonden norm en de verhouding tot de andere normen in het gegevensbeschermingsrecht. Per boetecategorie is er een bandbreedte (door middel van een minimum- en maximumbedrag) en een basisboete vastgelegd. Het basisboetebedrag is het uitgangspunt voor het bepalen van de boete in een bepaald geval.

Specifieke omstandigheden

Bij het bepalen van de omvang van de boete in een specifiek geval neemt de AP verschillende omstandigheden mee. Naast een verdeling op basis van de soort overtreding, kijkt de AP ook naar de specifieke omstandigheden van het geval. De antwoorden op bijvoorbeeld de volgende vragen kunnen daarbij relevant zijn:

  • Is het een ernstige overtreding?
  • Hoeveel betrokkenen en persoonsgegevens zijn de dupe van de overtreding?
  • Wat is de omvang van de schade door de overtreding? Hoe lang heeft de overtreding geduurd?
  • Was het de eerste keer dat de verantwoordelijke een overtreding beging of is er sprake van recidive?

Ook andere omstandigheden aan de zijde van de overtreder kunnen door de AP meegenomen worden bij het bepalen van de boete. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de omvang en financiële positie van de onderneming. De hiervoor genoemde omstandigheden kunnen de omvang van het bedrag van de basisboete verhogen of juist verlagen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over boetes of deze nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze privacyspecialisten.