Naleving cao’s gaat voor nakomen privacyverplichtingen

5 maart 2019

Nakoming van de privacy-verplichtingen is bij arbeidsovereenkomsten altijd relevant. In de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 5 maart 2018 is de vraag beantwoord wanneer werkgevers personeelsgegevens aan derden mogen verstrekken. In deze zaak procedeerde een uitzendbureau tegen Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). SNCU controleert of algemeen verbindend verklaarde cao’s correct worden nageleefd door uitzendbureaus. Het uitzendbureau was van mening dat bepaalde personeelsgegevens om privacyredenen niet aan SNCU behoefden te worden verschaft.

De rechter concludeerde dat de privacy van de werknemers van uitzendbureaus door de SNCU-regelingen voldoende worden gewaarborgd. Zo vraagt SNCU geen gegevens op die geen betrekking hebben op haar statutaire taken. De ontvangen documenten worden binnen acht weken na afronding van het onderzoek aan het uitzendbureau geretourneerd.

Voorts heeft SNCU een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de in de dossiers opgeslagen gegevens over de uitzendbureaus. Daarnaast zijn door het uitzendbureau geen concrete voorbeelden van schendingen door SNCU genoemd en worden de werknemers beschermd door de Nederlandse privacywetgeving.

Tevens is de rechter van oordeel dat voor de gegevensverwerking geen toestemming van het uitzendbureau of de werknemers nodig is, omdat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • het nakomen van een wettelijke verplichting (op grond van de algemeen verbindend verklaarde cao) voor het uitzendbureau;
  • de uitvoering van een overeenkomst (algemeen verbindend verklaarde cao) waarbij het uitzendbureau partij is;
  • de behartiging van het gerechtvaardigde belang van een derde (hier SNCU) aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

SNCU kan als partij die verantwoordelijk is voor de controle op de naleving van de cao een beroep doen op ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Het belang van de werknemers dient hiervoor te wijken.

Meer informatie over privacy is te verkrijgen bij de privacy specialisten van Pellicaan Advocaten.