Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG hebben betrokkenen rechten waarvan zij gebruik kunnen maken tegenover organisaties die hun persoonsgegevens verwerken. Dit zijn de volgende rechten:

Recht op inzage en/of rectificatie

Met een verzoek tot inzage of rectificatie kan een betrokkene opvragen welke gegevens organisaties van hem/haar verwerken, waarvoor en hoe de betreffende organisaties aan deze gegevens komen en welke bewaartermijnen zij daarbij hanteren. Daarnaast kan iedere betrokkene verzoeken zijn/haar persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

Recht op beperking van de verwerking

Indien de persoonsgegevens die organisatie van betrokkenen verwerken mogelijk onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet meer nodig zijn of de betrokkene - zoals hierna beschreven - bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen deze organisaties op verzoek van de betrokkene (tijdelijk) moeten stoppen met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens of de persoonsgegevens slechts in een beperkt aantal gevallen mogen verwerken.

Recht op gegevenswissing

Als de relatie van een betrokkene met een organisatie is geëindigd, kan de betrokkene de betreffende organisatie verzoeken tot verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, welk verzoek de organisatie altijd moet honoreren als de gegevensverwerking uitsluitend op toestemming is gebaseerd. In alle overige gevallen beoordeelt de organisatie of er redenen zijn die aan complete of gedeeltelijke gegevenswissing in de weg staan, zoals wettelijke bewaarverplichtingen.

Recht op gegevensoverdracht

Als een organisatie persoonsgegevens van een betrokkene uitsluitend (geautomatiseerd) verwerkt op grond van door de betrokkene verleende toestemming of in het kader van een met de betrokkene gesloten overeenkomst, heeft de betrokkene het recht om de organisatie te verzoeken die gegevens aan de betrokkene zelf of aan een door de betrokkene aan te wijzen derde over te dragen. In het geval van een overeenkomst met de betrokkene is een dergelijke overdracht alleen mogelijk als de overeenkomst met de betrokkene is geëindigd. Gegevens die organisaties op een andere grondslag verwerken, zoals een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, komen niet voor overdracht in aanmerking.

Recht op bezwaar

Indien een organisatie persoonsgegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang van de betreffende organisatie (onder meer voor direct marketing of profilering) of een publieke taak, dan kan de betrokkene de organisatie verzoeken om daarmee te stoppen.

Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Indien een betrokkene van mening is dat een organisatie zijn/haar persoonsgegevens verwerkt in strijd met de AVG, dan kan de betrokkene hierover te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de formaliteiten voor het indienen van een dergelijke klacht verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar alle thema's