ARBEID

In de arbeidsverhouding speelt het recht op privacy een grote rol. Vooropgesteld dient te worden dat een ieder, dus ook een werknemer, recht heeft op een zekere eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer op de werkvloer. Dit recht op privacy is zo belangrijk, dat het is neergelegd in de Grondwet en ook op Europees niveau is vastgelegd, waaronder uiteraard in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het recht op privacy is echter niet onbeperkt; tegenover het recht op privacy van een werknemer staan het bedrijfsbelang en de werkgeversverplichtingen van een werkgever. Een werkgever verwerkt voor verschillende doeleinden diverse persoonsgegevens van haar werknemers. Zo zal een werkgever voorafgaand aan een arbeidsverhouding vaak persoonsgegevens verkrijgen in het kader van een sollicitatieprocedure, alsmede voor een (eventuele) screening.

Daarnaast zal een werkgever gedurende de arbeidsverhouding wellicht de wens hebben om werknemers te controleren (e-mails meelezen, cameratoezicht, etc.) of te maken krijgen met een zieke werknemer. Tevens zal een werkgever een personeelsdossier willen aanleggen. In al deze situaties worden persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is steeds van belang dat een werknemer in een afhankelijkheidsrelatie staat tot zijn of haar werkgever. 

Hierdoor moet een werkgever altijd extra goed opletten welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Voorts moet een werkgever in de gaten houden dat persoonsgegevens niet te lang worden bewaard. De werkgever moet zijn personeelsadministratie daarom zo goed en transparant mogelijk inrichten. Op die manier kunnen er veel problemen worden voorkomen.

Terug naar alle thema's